Nota prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. W świetle powyższego informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Twoja Energia Sp. z o.o. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Twoja Energia Sp. z o.o., ul. Felińskiego 40/1, 01-563 Warszawa lub email:biuro@twojaenergia.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług związanych z wykonaniem kompleksowych montaży instalacji fotowoltaicznych wraz z dostawą komponentów instalacji fotowoltaicznych.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Twoja Energia Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Twoja Energia Sp. z o.o.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@twojaenergia.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Twoja Energia Sp. z o.o., ul. Felińskiego 40/1, 01-563 Warszawa.

Informujemy również, że:
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy: biuro@twojaenergia.pl lub telefoniczny pod nr tel.: 22 633 82 75.

Z poważaniem,
Zespół Twoja Energia Sp. z o.o.